palaeoecology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeoecology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeoecology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeoecology.

Từ điển Anh Việt

  • palaeoecology

    * danh từ

    cổ sinh thái học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palaeoecology

    Similar:

    paleoecology: the branch of ecology that studies ancient ecology