paleobiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleobiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleobiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleobiology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paleobiology

  * kỹ thuật

  cổ sinh học

  môn cổ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paleobiology

  a branch of paleontology that deals with the origin and growth and structure of fossil animals and plants as living organisms

  Synonyms: palaeobiology