palaeobiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeobiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeobiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeobiology.

Từ điển Anh Việt

  • palaeobiology

    * danh từ

    cổ sinh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palaeobiology

    Similar:

    paleobiology: a branch of paleontology that deals with the origin and growth and structure of fossil animals and plants as living organisms