palaeobotanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeobotanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeobotanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeobotanic.

Từ điển Anh Việt

  • palaeobotanic

    Cách viết khác : palaeobotanical