paasche method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paasche method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paasche method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paasche method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paasche method

    * kinh tế

    Phương pháp Paasche