p-channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-channel

    * kỹ thuật

    kênh p