ozarks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ozarks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ozarks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ozarks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ozarks

    an area of low mountains in northwestern Arkansas and southeastern Missouri and northeastern Oklahoma

    Synonyms: Ozark Mountains, Ozark Plateau

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).