ormuzd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ormuzd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ormuzd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ormuzd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ormuzd

    Similar:

    ormazd: chief deity of Zoroastrianism; source of light and embodiment of good

    Synonyms: Ahura Mazda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).