onanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onanism.

Từ điển Anh Việt

  • onanism

    /'ounənizm/

    * danh từ

    sự giao hợp nửa vời (chưa phóng tinh đã rút ra)

    thói thủ dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet