off-key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-key.

Từ điển Anh Việt

 • off-key

  * tính từ

  lạc điệu

  * phó từ

  lệch lạc, không đúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • off-key

  Similar:

  false: inaccurate in pitch

  a false (or sour) note

  her singing was off key

  Synonyms: sour