off-gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • off-gas

    * kỹ thuật

    khí thải

    vật lý:

    khí loại bỏ