nuptials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nuptials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nuptials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nuptials.

Từ điển Anh Việt

  • nuptials

    * danh từ

    lễ cưới

Từ điển Anh Anh - Wordnet