novelize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

novelize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm novelize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của novelize.

Từ điển Anh Việt

  • novelize

    /'nɔvəlaiz/ (novelise) /'nɔvəlaiz/

    * ngoại động từ

    viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet