nonpolitical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonpolitical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonpolitical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonpolitical.

Từ điển Anh Việt

  • nonpolitical

    * tính từ

    không thuộc đảng phái nào

    không chính trị

    phi chính trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet