nitrify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nitrify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nitrify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nitrify.

Từ điển Anh Việt

 • nitrify

  /'naitrifai/

  * động từ

  Nitrat hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nitrify

  * kinh tế

  nitrat hóa

  thấm nitơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nitrify

  convert into nitric acid, nitrous acid, or nitrate, especially with the action of nitrobacteria

  treat with nitrogen or a nitrogen compound

  Synonyms: nitrogenize, nitrogenise

  treat (soil) with nitrates

  Antonyms: denitrify