myxoma virus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myxoma virus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myxoma virus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myxoma virus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myxoma virus

    a poxvirus closely related to smallpox virus; causes benign gelatinous tumors in humans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).