myxine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myxine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myxine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myxine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myxine

    type genus of the Myxinidae (typical hagfishes)

    Synonyms: genus Myxine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).