myrmecophaga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myrmecophaga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myrmecophaga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myrmecophaga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myrmecophaga

    type genus of the Myrmecophagidae; South American ant bear

    Synonyms: genus Myrmecophaga

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).