myotis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myotis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myotis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myotis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myotis

    largest and most widely distributed genus of bats

    Synonyms: genus Myotis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).