myoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myoma

    * kỹ thuật

    y học:

    u cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myoma

    a benign tumor composed of muscle tissue