myoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myoid

    * kỹ thuật

    y học:

    dạng cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myoid

    resembling muscle