muztag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muztag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muztag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muztag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • muztag

    a highest mountain peak in the Kunlun Shan in China; near the Indian border (23,891 feet high)

    Synonyms: Muztagh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).