mutinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mutinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mutinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mutinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mutinus

    a genus of fungi belonging to the family Phallaceae

    Synonyms: genus Mutinus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).