mustela nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mustela nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mustela giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mustela.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mustela

    type genus of the family Mustelidae: minks and weasels

    Synonyms: genus Mustela

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).