muntin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muntin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muntin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muntin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • muntin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đố cửa đứng/ Song cửa sổ

    thanh đố kính