mummify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mummify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mummify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mummify.

Từ điển Anh Việt

 • mummify

  /'mʌmifai/

  * ngoại động từ

  ướp (xác)

  làm héo, làm khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mummify

  preserve while making lifeless

  mummified ideas and institutions should be gotten rid of

  remove the organs and dry out (a dead body) in order to preserve it

  Th Egyptians mummified their pharaohs

  dry up and shrivel due to complete loss of moisture

  a mummified body was found

  Synonyms: dry up