multitubular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

multitubular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm multitubular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của multitubular.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • multitubular

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    có nhiều ống