mullein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mullein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mullein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mullein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mullein

    any of various plants of the genus Verbascum having large usually woolly leaves and terminal spikes of yellow or white or purplish flowers

    Synonyms: flannel leaf, velvet plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).