mounter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mounter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mounter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mounter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mounter

  * kỹ thuật

  móc

  thiết bị lắp

  thợ điện

  cơ khí & công trình:

  thợ đặt máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mounter

  a skilled worker who mounts pictures or jewels etc.

  someone who ascends on foot

  a solitary mounter of the staircase

  Synonyms: climber