mossycup oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mossycup oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mossycup oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mossycup oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mossycup oak

    Similar:

    bur oak: medium to large deciduous oak of central and eastern North America with ovoid acorns deeply immersed in large fringed cups; yields tough close-grained wood

    Synonyms: burr oak, mossy-cup oak, Quercus macrocarpa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).