morally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morally.

Từ điển Anh Việt

 • morally

  * phó từ

  một cách có đạo đức

  to behave morally: cư xử có đạo đức

  về phương diện đạo đức

  morally wrong, unacceptable: sai lầm, không thể chấp nhận về mặt đạo đức

  * phó từ

  một cách có đạo đức

  to behave morally: cư xử có đạo đức

  về phương diện đạo đức

  morally wrong, unacceptable: sai lầm, không thể chấp nhận về mặt đạo đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • morally

  with respect to moral principles

  morally unjustified

  in a moral manner

  he acted morally under the circumstances

  Synonyms: virtuously

  Antonyms: immorally