monogene rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monogene rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monogene rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monogene rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • monogene rock

    * kỹ thuật

    đá đơn nguồn