midspan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midspan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midspan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midspan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • midspan

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm giữa nhịp