mid-term plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mid-term plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mid-term plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mid-term plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mid-term plan

    * kinh tế

    kế hoạch trung hạn