micella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

micella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm micella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của micella.

Từ điển Anh Việt

  • micella

    /mai'selə/ (micelle) /mi'sel/

    * danh từ

    (sinh vật học) (hoá học) Mixen