metalic sound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metalic sound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metalic sound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metalic sound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metalic sound

    * kỹ thuật

    y học:

    tiếng kim loại