mentor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mentor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mentor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mentor.

Từ điển Anh Việt

 • mentor

  /'mentɔ:/

  * danh từ

  người thầy thông thái, người cố vấn dày kinh nghiệm

  (sinh vật học) giáo dục viên, mento

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mentor

  a wise and trusted guide and advisor

  Synonyms: wise man

  serve as a teacher or trusted counselor

  The famous professor mentored him during his years in graduate school

  She is a fine lecturer but she doesn't like mentoring