megaton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

megaton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm megaton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của megaton.

Từ điển Anh Việt

 • megaton

  /'megətʌn/

  * danh từ

  triệu tấn

  sức nổ bằng một triệu tấn thuốc nổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • megaton

  a measure of explosive power (of an atomic weapon) equal to that of one million tons of TNT

  one million tons