medlar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medlar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medlar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medlar.

Từ điển Anh Việt

 • medlar

  * danh từ

  cây sơn trà

  quả sơn trà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • medlar

  small deciduous Eurasian tree cultivated for its fruit that resemble crab apples

  Synonyms: medlar tree, Mespilus germanica

  a South African globular fruit with brown leathery skin and pithy flesh having a sweet-acid taste

  crabapple-like fruit used for preserves

  Similar:

  wild medlar: small deciduous tree of southern Africa having edible fruit

  Synonyms: wild medlar tree, Vangueria infausta