medicinal oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medicinal oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medicinal oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medicinal oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • medicinal oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu đặc dụng