meclizine hydrochloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meclizine hydrochloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meclizine hydrochloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meclizine hydrochloride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • meclizine hydrochloride

    Similar:

    meclizine: an antihistamine (trade name Antivert) used to treat or prevent motion sickness

    Synonyms: Antivert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).