meager profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meager profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meager profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meager profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meager profit

    * kinh tế

    lời ít

    lợi nhỏ

    lợi nhuận ít oi