mayhaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mayhaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mayhaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mayhaw.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mayhaw

    hawthorn of southern United States bearing a juicy, acidic, scarlet fruit that is often used in jellies or preserves

    Synonyms: summer haw, Crataegus aestivalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).