manhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manhole.

Từ điển Anh Việt

 • manhole

  * danh từ

  miệng cống; lỗ cống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manhole

  * kỹ thuật

  cửa

  cửa cống

  cửa kiểm tra

  cửa quan sát

  giám sát

  giếng thăm

  giếng thăm dò

  khoang

  lỗ chui

  lỗ nhìn

  lỗ thăm dò

  miệng

  miệng cống

  miệng cống, lỗ cống

  xây dựng:

  cửa nắp

  hố ga

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • manhole

  a hole (usually with a flush cover) through which a person can gain access to an underground structure