mangel-wurzel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mangel-wurzel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mangel-wurzel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mangel-wurzel.

Từ điển Anh Việt

  • mangel-wurzel

    (thực vật học) củ cải to

Từ điển Anh Anh - Wordnet