malaprop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malaprop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malaprop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malaprop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malaprop

    Similar:

    malapropism: the unintentional misuse of a word by confusion with one that sounds similar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).