magnus effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnus effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnus effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnus effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • magnus effect

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hiệu ứng magnus