madrepore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madrepore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madrepore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madrepore.

Từ điển Anh Việt

  • madrepore

    /,mædri'pɔ:/

    * danh từ

    (động vật học) san hô đá tảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet