lymantria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lymantria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lymantria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lymantria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lymantria

    type genus of the Lymantriidae; a pest (Lymantria means `destroyer')

    Synonyms: genus Lymantria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).