lower-case letters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lower-case letters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lower-case letters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lower-case letters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lower-case letters

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký tự không viết hoa

    ký tự thường